Kuba

Narzędzia stolarskie - niezbędne w warsztacie stolarza

 • Posted 5 lat ago
 • Uncategorized

Narzędzia dla amatorów i profesjonalistów – gdzie kupić?

W ofertach sklepów z narzędziami dla stolarzy, możemy znaleźć niezliczoną ilość sprzętów, które stwarzają wiele możliwości w zakresie obróbki drewna. Podczas wyboru poszczególnych narzędzi, warto znaleźć sklep, w którym nie będzie nas ograniczać szerokość danego asortymentu. Z pewnością również i cena powinna być dla nas akceptowalna. Jeśli szukamy takiego sklepu, to warto jest wybrać sklep internetowy, w którym możemy oglądać i kupować niezbędne dla nas narzędzia bez wychodzenia z domu. Przykładem takiego sklepu jest sklep internetowy sklep.narzedziawarszawa.pl, gdzie możesz zaopatrzyć się w profesjonalne narzędzia stolarskie znanych marek.

Narzę­dzia dla sto­larzy – od czego zacząć?

Każdy począt­ku­jący sto­larz musi posta­wić sobie zasad­ni­cze pyta­nie: jakie są jego umie­jęt­no­ści oraz jakie są jego ocze­ki­wa­nia, co do przy­szłych pro­jek­tów. Na początku z pew­no­ścią będziemy zasta­na­wiać się, czy zakres naszej pro­fe­sji będzie zawie­rał obróbkę litego drewna, czy może zaist­niała potrzeba cie­siel­stwa budow­la­nego. A może zamie­rzamy two­rzyć meble z płyt meblo­wych lub two­rzyć pro­jekty czy­sto arty­styczne? Na szczę­ście i dla hob­by­stów i dla ama­to­rów maj­ster­ko­wa­nia w drew­nie, pro­du­cenci wyszli naprze­ciw two­rząc modele narzę­dzi meblar­skich, które są dostępne na każdą kie­szeń.

Orga­ni­za­cja warsz­tatu sto­lar­skiego

Zanim podej­miemy decy­zję odno­śnie tego, w jakie narzę­dzia stolarskie się zaopa­trzymy, musimy zwró­cić szcze­gólną uwagę na odpo­wiednie roz­pla­no­wa­nie prze­strzenne naszego warsz­tatu. Przede wszyst­kim nasze pomiesz­cze­nie musimy podzie­lić na poszcze­gólne obszary robo­cze, w któ­rych będziemy wyko­ny­wać naszą pracę. Jest to tym bar­dziej istotne, że zde­cy­do­wana więk­szość sto­larzy-ama­to­rów, a nawet spe­cja­li­stów, boryka się z ogra­ni­czo­nym metra­żem swo­jego warsz­tatu. Dla­tego ważne jest to, żeby w naj­bar­dziej opty­malny spo­sób wyko­rzy­stać dostępną prze­strzeń.

Jeżeli dys­po­nu­jemy wolną ścianą możemy zamon­to­wać na niej spe­cjalne orga­ni­zery lub/i uchwyty słu­żące do „trzy­ma­nia” naszych narzę­dzi. Bar­dzo łatwo możemy zna­leźć gotowe uchwyty czy też spe­cjalne szyny magne­tyczne, na któ­rych bez pro­blemu zawie­simy nasze narzę­dzia. Dzięki takiej orga­ni­za­cji prze­strzeni robo­czej, będziemy mieć uła­twiony dostęp do czę­sto uży­wa­nych przez nas akce­so­riów sto­lar­skich.

Młotki, miary, ima­dła

Narzę­dziem abso­lut­nie pod­sta­wo­wym w pracy każ­dego sto­larza, jest mło­tek. Jest to narzą­dzie iście histo­ryczne, bo uwa­żane za jedno z naj­star­szych narzę­dzi uży­wa­nych przez czło­wieka. Mło­tek powin­ni­śmy dobrać w zależ­no­ści do tego, do czego zamie­rzamy go sto­so­wać. Tutaj naj­więk­sze zna­cze­nie ma obuch.

Obuch młotka pro­du­ko­wany jest z róż­nych two­rzyw. Może to być drewno, może to być guma, a może to być pla­stik lub inne two­rzywa mięk­kie. Naj­po­pu­lar­niej­szy i naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wany przez fachow­ców, jest obuch ze stali. Jeżeli pra­cu­jemy na deli­kat­nych mate­riałach lub np. chcemy popra­wić usta­wie­nie lakie­ro­wa­nych ele­men­tów drewna, wyko­rzy­stu­jemy mło­tek z mięk­kim obu­chem. Jeśli nato­miast chcemy po pro­stu wbi­jać gwo­ździe czy też usta­wiać wkręty, sto­su­jemy mło­tek z obu­chem meta­lo­wym.

Kształt młotka rów­nież nie jest bez zna­cze­nia. Młotki cie­siel­skie w swoim kształ­cie mają spe­cjalny obuch, na któ­rym możemy usta­wić gwó­źdź, który chcemy wbić. Tą samą czę­ścią możemy też gwó­źdź wycią­gnąć. Warto pod­kre­ślić, że jeśli mło­tek jest narzę­dziem, którego będziemy uży­wać bar­dzo czę­sto, to powin­ni­śmy zwró­cić szcze­gólną uwagę na jego wywa­że­nie oraz wytrzy­ma­łość trzonka. Dzięki odpo­wiedniemu dopa­so­wa­niu tego ręcz­nego narzę­dzia, uła­twimy sobie znacz­nie naszą przy­szłą pracę.

Kolej­nym abso­lut­nie nie­zbęd­nym ekwi­pun­kiem każdego sto­larza, są przy­rządy do mie­rze­nia. Pod­sta­wo­wym narzę­dziem do mie­rze­nia jest zwi­jana metrówka, która jest sprzę­tem służącym do mie­rze­nia dłu­gich powierzchni takich jak np. ściany. Jest też nie­odzowna wszę­dzie tam, gdzie trzeba zaha­czyć o kra­wędź mie­rzo­nego ele­mentu. Jej wielką zaletą jest to, że pomimo swej rze­czy­wi­stej dłu­go­ści, jest zwi­jana, przez co możemy scho­wać ją do kie­szeni lub zawie­sić na pasku.

Metrówki wystę­pują w róż­nych dłu­go­ściach lecz zwy­kle możemy spo­tkać metrówki o dłu­go­ści od 3 m do 5 m. Jeśli cho­dzi o budowę tego akce­so­ria sto­lar­skiego, to składa się ona z haczyka, za pomocą któ­rego możemy zła­pać począ­tek przedmiotu i taśmy z podziałką. Metrówki posia­dają też funk­cję zatrzy­my­wa­nia taśmy przez zatrzask, co daje nam moż­li­wość przy­trzy­ma­nia danego pomiaru.

Kolej­nym narzę­dziem do mie­rze­nia odle­gło­ści jest miara roz­kła­dana. Może być ona wyko­nana z drewna lub z two­rzywa sztucz­nego. Dzięki temu, że ta miara jest sztywna, z jej pomocą uzyskujemy bar­dzo dokładny pomiar cha­rak­te­ry­zu­jący się pew­no­ścią, że nie „uciek­ł” nam żaden mili­metr. Miara roz­kła­dana składa się w sposób bardzo praktyczny, co daje nam moż­li­wość bez­piecz­nego jej prze­no­sze­nia.

Przy pra­cach pomia­ro­wych, zwłasz­cza dużych prze­strzeni, czę­sto poja­wia się pro­blem z pomia­rem bar­dzo dłu­gich odcin­ków. W tym przy­padku pro­du­cenci wyszli nam z pomocą two­rząc dal­mie­rze lase­rowe. Są to urzą­dze­nia elek­tro­niczne, które za pomocą wiązki lase­ro­wej odmie­rzają nam odle­głość zacho­wu­jąc przy tym dokład­ność pomiaru.

Chcąc doko­nać ide­al­nego wymia­ro­wa­nia danego ele­mentu, należy rów­nież zaopa­trzyć się  w kątow­niki i przy­miary, które służą do okre­śla­nia kątów, pod któ­rymi nachy­lone są poszcze­gólne płasz­czy­zny. Kątow­niki są też nie­zbędne przy tra­so­wa­niu mate­riału.

W każ­dym warsz­ta­cie sto­lar­skim prę­dzej czy póź­niej będzie się musiało poja­wić ima­dło. Zada­niem ima­dła jest sta­bil­nie przy­trzy­my­wa­nie danego ele­mentu w takiej pozy­cji, jaka jest nam aktu­al­nie potrzebna. Trudno jest wyobra­zić sobie heblo­wa­nie, stru­ga­nie, czy też szli­fo­wa­nie drewna bez sta­bil­nego zamoco­wa­nia obra­bia­nego ele­mentu. Ima­dła do drewna mogą wystę­po­wać jako zin­te­gro­wany ze sto­łem robo­czym zestaw. Można też nabyć ima­dła jako oddzielne narzę­dzie sto­lar­skie, które ma moż­li­wość moco­wa­nia w dowol­nie wybra­nym przez nas miej­scu.

STANLEY imadło ślusarskie

STANLEY Imadło ślusarskie 150mm/6 ” HD 83-068 fot. sklep.narzedziawarszawa.pl

 

 

Strugi, heble i zdzie­raki do drewna

Jeżeli pra­cu­jemy na natu­ral­nym mate­riale drew­nia­nym z pew­no­ścią będziemy zaopa­trzyć się w strugi do drewna. W skle­pach sto­lar­skich dostępne strugi ręczne bądź strugi elek­tryczne. Strugi ręczne dają nam więk­szą kon­trolę nad mate­riałem, nato­miast strugi elek­tryczne znacz­nie przy­spie­szają pracę i wyma­gają od nas mniej­szych nakła­dów fizycz­nych.

Chcąc two­rzyć nie­ty­powe kształty drewna i dopa­so­wy­wać je do zaist­nia­łych potrzeb, nie­zbędne będą rów­nież ręczne zdzie­raki do drewna o róż­nych kształ­tach. Tutaj w zależ­no­ści od tego, jaki kształt chcemy uzy­skać, możemy zaopa­trzyć się w zdzie­raki owalne, podłużne lub stoż­kowe. Jeżeli zależy nam na tym, by powierzch­nia deski stała się gładka i pozba­wiona gru­bych drzazg i zadzio­rów, nie­zbędne będą heble do drewna.

Wier­tarki i dłuta

Kolej­nym narzę­dziem ręcz­nym, o któ­rym powi­nien pomy­śleć każdy sto­larz jest dłuto, a naj­le­piej kilka dłut. W zależ­no­ści od tego, jaki chcemy uzy­skać efekt, powin­ni­śmy szu­kać dłut o róż­nych kształ­tach i sze­ro­ko­ściach. Możemy bowiem kupić dłuta pro­fi­lo­wane, dłuta pro­ste, dłuta do wrę­bów czy też malut­kie długa rzeź­biar­skie, a nasz wybór zależy wyłącz­nie od naszych pre­fe­ren­cji.

Kolej­nym sprzę­tem bez któ­rego trudno wyobra­zić sobie warsz­tat sto­lar­ski, jest wier­tarka. Wier­tarki do drewna mogą wystę­po­wać jako małe i poręczne wkrę­tarko-wier­tarki aku­mu­la­to­rowe. W takiej kon­fi­gu­ra­cji są nie­zbęd­nym narzę­dziem sto­lar­skim, nie­odzow­nym przy pra­cach mon­ter­skich, gdzie pracę wyko­nu­jemy w trudno dostęp­nych miej­scach. W zależ­no­ści od wyko­rzy­sta­nia para­me­trów obro­to­wych wier­tarki, możemy wkrę­cać wkręty lub two­rzyć otwory czy frezy.

Oddzielną grupą narzę­dzi są wier­tarki uda­rowe, nie­zbędne do wyko­na­nia odwier­tów w ścia­nach. Są nie­odzowne zwłasz­cza wtedy, gdy trzeba zawie­sić poszcze­gólne ele­menty mon­ta­żowe na koł­kach roz­po­ro­wych. Wier­tarkę do drewna należy dobrać do swo­ich indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji i zapo­trze­bo­wań.

TRYTON Młotowiertarka SDS Plus 850W

TRYTON Młotowiertarka SDS Plus 850W fot. sklep.narzedziawarszawa.pl

 

Szli­fo­wa­nie drewna

Każdy ama­tor­ski maj­ster­ko­wicz drewna jak rów­nież zawo­dowy sto­larz, spo­tyka się z tema­tem szli­fo­wa­nia drewna. W zależ­no­ści od tego, jak chcemy wykoń­czyć powierzch­nię oraz jaki dokład­nie mate­riał będziemy szli­fo­wać, musimy dobrać odpo­wiedni sprzęt. Jeżeli zależy nam na szli­fo­wa­niu oraz pro­fi­lo­wa­niu róż­nych kra­wę­dzi, powin­ni­śmy zasto­so­wać szli­fierki taśmowe. Szli­fierki taśmowe to rodzaj elek­tro­na­rzę­dzi, na które nakłada się rol­kowy papier ścierny o róż­nych gru­bo­ściach. Szli­fierki taśmowe możemy sto­so­wać, gdy np. chcemy wyko­nać szlif na pła­skiej powierzchni. Jed­nak należy pamię­tać, że przy takim zasto­so­wa­niu tego narzę­dzia sto­lar­skiego, trud­niej jest kon­tro­lo­wać rów­no­mier­ność szli­fo­wa­nia.

Do powierzchni pła­skich zde­cy­do­wa­nie naj­lep­szym roz­wią­za­niem są szli­fierki cyr­ku­la­cyjne. Mają one różną śred­nicę oraz posia­dają moż­li­wość regu­la­cji obro­tów, co pozwala nam na stop­niowe uzy­ski­wa­nie coraz gład­szej powierzchni. Sto­su­jąc przy tych urzą­dze­niach papier ścierny o bar­dzo wyso­kim gra­dien­cie, możemy pole­ro­wać np. drewno lakie­ro­wane. Jeżeli potrzeby naszego szli­fo­wa­nia ogra­ni­czają się do mniej­szych powierzchni, a szli­fo­wa­nie ma prze­bie­gać z dużą kon­trolą i deli­kat­no­ścią, powin­ni­śmy zaopa­trzyć się w rączkę do szli­fo­wa­nia z papie­rem ścier­nym.

© All rights reserved. Created with Voxel

 • Home
 • Explore
 • Places
 • Events
 • Jobs
 • Communities
 • People
 • Login
 • Sign up
 • Privacy Policy
 • Terms and conditions