Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez SuperStolarz.pl  [ Wersja 1.1 - 10.07.2015 ]
 
Spis treści
1.        Rozdział I – Postanowienia ogólne
2.        Rozdział II –  Postanowienia dotyczące Użytkowników (zawarcie umowy, usługi )
3.        Rozdział III – Polityka prywatności
4.        Rozdział IV – Rozwiązanie umowy
5.        Rozdział V – Reklamacje
6.        Rozdział VI – Postanowienia końcowe
 
 

 

Rozdział I - Postanowienia ogólne
 

§1. Definicje pojęć użytych w regulaminie
 

Operator – SuperStolarz.pl, 76-200 Słupsk, ul. Komorowskiego 2/47
Dane kontaktowe Operatora: tel. +48 731 696 321 , adres poczty elektronicznej (email): kontakt@superstolarz.pl, 

Serwis – zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, stworzona i prowadzona przez Operatora pod domeną www.superstolarz.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zasobów platformy i wprowadzanie własnych danych na zasadach określonych w Regulaminie;

Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki funkcjonowania Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki Operatora oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część;

Użytkownik – każdy podmiot, który dokonał Rejestracji w Serwisie lub w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, w przypadku osób fizycznych – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a w przypadku osób posiadających częściową zdolność do czynności prawnych, posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego;

Stolarz – Użytkownik, nie będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, który dokonał Rejestracji w Serwisie i korzysta z Serwisu w sposób związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;

Klient – Użytkownik będący konsumentem, który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu w sposób niezwiązany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;

Rejestracja – proces rejestracji w Serwisie;

Własne Treści – dane wprowadzane do Serwisu przez Użytkowników.

Wizytówka Stolarza – informacja wyświetlana w Serwisie przez Operatora, zawierająca wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne Stolarza, w tym jego dane adresowe, stworzona przez Operatora albo Użytkownika Serwisu, w tym Stolarza. Wizytówka Stolarza może obejmować dane, w tym informacje adresowe, dotyczące wyłącznie jednego miejsca (jednej lokalizacji), w którym Stolarza prowadzi swoją działalność gospodarczą.

 

§2 Informacje ogólne

 1. Serwis stanowi platformę informatyczną, skierowaną do podmiotów zainteresowanych promocją usług związanych ze stolarstwem w szczególności producentów mebli na wymiar (mebli kuchennych, mebli pokojowych, mebli łazienkowych, mebli hotelowych, szaf, garderób, schodów itp.), a także do osób będących nabywcami ww. towarów lub usług a także zainteresowanych ich nabyciem. Jednakże Operator w żaden sposób nie uniemożliwia korzystania z Serwisu podmiotom innym niż te, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
   
 2. Serwis stanowi wyłączną własność Operatora, z zastrzeżeniem § 7 poniżej.
   
 3. Operator udostępnia Użytkownikom formularz kontaktowy, dostępny w Serwisie pod adresem www.superstolarz.pl/kontat, przeznaczony do kontaktów z nim, za pomocą którego Użytkownicy mogą kierować do Operatora wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje związane z korzystaniem lub funkcjonowaniem Serwisu.
   
 4. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Operatorem, oznacza to wysłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, chyba że inna forma kontaktu z Operatorem została zastrzeżona postanowieniami Regulaminu lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
   
 5. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne dla Klientów.
   
 6. Korzystanie z Serwisu przez Stolarzy jest odpłatne, roczny abonament za publikacje wizytówki - 250 zł netto .
   
 7. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.
   
 8. Logo i nazwa Serwisu są dobrami prawnie chronionymi i przysługują Operatorowi; jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Operatora, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
   
 9. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Operatora, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) a także do wyglądu Serwisu, jako całości, przysługują wyłącznie Operatorowi lub innym podmiotom, od których Operator uzyskał stosowną licencję na korzystanie z utworów. W związku z powyższym, jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Serwisu, a także wyglądu Serwisu, jako całości, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, bez wyraźnej pisemnej zgody Operatora lub odpowiednich osób trzecich, stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich Operatora lub osób trzecich.
   
 10. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Operatora lub osób trzecich.

§3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu
 

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:

  a) połączenie z siecią Internet;
  b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  c) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  d) w celu dokonania Rejestracji w Serwisie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
   
 2. Operator wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.
   
 3. Zabronione jest w szczególności umieszczanie w Serwisie materiałów, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa autorskie lub prawa ochronne na znakach towarowych.
   
 4. Każdy Użytkownik jest proszony o niezwłoczne powiadamianie Operatora o przypadkach umieszczenia w Serwisie treści o charakterze bezprawnym. W tym celu należy wysłać za pomocą formularza kontaktowego, o którym mowa w § 2 ust 3, wiadomość z odpowiednią informacją, zawierającą link do podstrony Serwisu, na której znajdują się bezprawne dane lub inne wskazówki umożliwiające Operatorowi zlokalizowanie umiejscowienia w Serwisie bezprawnych danych.

 

 

Rozdział II - Postanowienia dotyczące Użytkowników (zawarcie umowy, usługi)
 

§4. Zawarcie umowy o korzystanie z Serwisu – Rejestracja
 

 1. Operator umożliwia za pośrednictwem Serwisu zawarcie z nim umowy na korzystanie z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do poszczególnych funkcjonalności Serwisu, dostępnych dla Klientów nieodpłatnie a dla Stolarzy odpłatnie lub nieodpłatnie.
   
 2. Zawarcie umowy następuje z chwilą zakończenia przez Użytkownika Rejestracji.
   
 3. Użytkownik będący konsumentem, w szczególności Klient, wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Operatora niezwłocznie po wejściu na stronę http:/superstolarz.pl, jak również wykonanie usługi w pełni, polegających na dostarczaniu takiemu Użytkownikowi treści cyfrowych zamieszczonych w Serwisie, w tym udostępnianiu zasobów Serwisu celem dodawania przez takiego Użytkownika komentarzy, ocen. W związku z tym Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Operatorem umowy w terminie 14 dni, jednakże ma on prawo jej rozwiązania w każdym czasie, zgodnie z treścią § 10 ust. 1 Regulaminu)
   
 4. W celu dokonania Rejestracji podmiot zainteresowany korzystaniem z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu, zobowiązany jest podać adres email oraz zdefiniować własne hasło dostępowe do Serwisu oraz zapoznać się i zaakceptować Regulamin.
   
 5. Zakończenie Rejestracji następuje poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „ZAREJESTRUJ SIĘ” w formularzu rejestracyjnym.

§5. Usługi dostępne dla Stolarzy

 

 1. Zakres usług dostępnych dla Stolarzy został określony w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu – Cennik, dostępnym w ramach Serwisu pod adresem: http://superstolarz.pl/stolarz i zależny jest od wybranego przez Stolarza pakietu.
   
 2. Usługi świadczone dla Stolarzy są bezpłatne, chyba że co innego wynika z Cennika.
   
 3. Warunki korzystania z usługi, o jakiej mowa jest w zdaniu poprzedzającym określa także Cennik oraz inne postanowienia Regulaminu.
   
 4. Dostęp do usług płatnych, objętych danym pakietem określonym w Cenniku, zostanie umożliwiony Właścicielowi warsztatu po zapłacie miesięcznej lub rocznej opłaty abonamentowej za wybrany pakiet.
   
 5. Płatności miesięcznych albo rocznych opłat abonamentowych z tytułu korzystania z usług płatnych Serwisu, Właściciele warsztatów mogą dokonywać w następujący sposób:
  - przelewem bankowym,
   
 6. Przy czym na chwilę zapłaty miesięcznej lub rocznej opłaty abonamentowej uznaje się chwilę uznania rachunku bankowego Operatora.
   
 7. Właściciel warsztatu, który w okresie korzystania z usług płatnych Serwisu dokonał zapłaty miesięcznej lub rocznej opłaty abonamentowej za kolejny miesiąc lub rok, będzie miał zapewniony dostęp do usług płatnych Serwisu zgodnie z pakietem, jaki opłacił. Wykupiony pakiet uaktywnia się począwszy od późniejszej z dat: (a) daty wygaśnięcia bieżącego pakietu lub (b) daty zaksięgowania płatności przez Operatora. Na podstawie porozumienia Stolarza oraz Operatora oraz za zapłatą odpowiedniej miesięcznej albo rocznej opłaty abonamentowej może nastąpić niezwłoczna zmiana pakietu na droższy, w takim przypadku do uprzednio uiszczonej miesięcznej albo rocznej opłaty abonamentowej stosuje się odpowiednio § 10 ust. 2 Regulaminu.
   
 8. Stolarz wyraża zgodę na przysłanie na podany przez niego w trakcie Rejestracji adres email elektronicznej faktury VAT za usługi świadczone przez Operatora w formie załącznika, w formacie pdf, do wiadomości email.
   
 9. Zmiana Cennika nie wiąże Stolarza (przedsiębiorcy) w okresie do końca opłaconego przez niego okresu abonamentowego, w którym nastąpiła zmiana Cennika. Zapłata kolejnej miesięcznej albo rocznej opłaty abonamentowej następuje według aktualnej jej wysokości określonej w Cenniku z chwili dokonywania zapłaty przez Stolarza.
   
 10. Korzystanie z usług płatnych przez Stolarza w żaden sposób nie uprawniania go, poza przypadkami wynikającymi z przepisów prawa, do żądania od Operatora usuwania lub moderowania zamieszczonych w Serwisie komentarzy i opinii Użytkowników o prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
   
 11. Stolarz, który zalogował się na swoim Profilu, może samodzielnie edytować treść Wizytówki stolarza, która zawiera wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne odnoszące się do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przy zachowaniu wymogów, o jakich mowa jest w § 1 ust. 10 zdane drugie niniejszego Regulaminu. Operator jest uprawniony, choć nie jest zobowiązany, edytować Wizytówkę Stolarza celem zapewnienia, iż zawiera ona aktualne dane rejestrowe lub ewidencyjne Stolarza lub spełnia ona wymagania określone w § 1 ust. 10 zdanie drugie Regulaminu. W uzasadnionych przypadkach Operator jest uprawniony usunąć Wizytówkę Stolarza z Serwisu w trybie natychmiastowym albo za uprzednim powiadomieniem, według decyzji Operatora.

§6. Usługi dostępne dla Klientów
 

 1. Każdy Klient może umieszczać w Serwisie opinie do treści zamieszczonych w Serwisie w sposób określony w ust. 2
   
 2. Klient ma możliwość wystawienia opinii Stolarzowi poprzez wypełnienie formularza opinii (dostępnego na Wizytówce stolarza). Podczas wystawiania opinii Klient zobowiązany jest do podania danych kontaktowych, w tym: Imię, Nazwisko, Nr telefonu, email. Dane kontaktowe potrzebne są do weryfikacji opinii.
   
 3. Klient jest uprawniony do wystawienia opinii Stolarzowi dotyczącej usług świadczonych przez danego Stolarza wyłącznie w przypadku uprzedniego skorzystania przez Klienta z usług tego Stolarza.
   
 4. Klient może, podczas umieszczania opinii w Serwisie, zapisać się do newslettera przygotowywanego i wysyłanego przez Operatora drogą elektroniczną do Użytkowników, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania. W takim przypadku Użytkownik będzie otrzymywał cyklicznie, w sposób nieodpłatny, drogą elektroniczną wspomniany newsletter, mający charakter informacji handlowej.

§7. Własne Treści

 1. Umieszczając w Serwisie Własne Treści, które stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, Użytkownik oświadcza, że stworzył je samodzielnie i/lub przysługuje mu do nich pełnia majątkowych praw autorskich lub uzyskał od podmiotu, któremu te prawa przysługują upoważnienie do umieszczenia Własnych Treści w Serwisie, w co najmniej takim zakresie, by zgodnie z prawem Użytkownik mógł udzielić Operatorowi licencji na korzystanie z Własnych Treści, o której mowa w ustępie kolejnym. 
   
 2. Umieszczając w Serwisie Własne Treści Użytkownik udziela Operatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na:

  a) korzystanie z Własnych Treści w celu wyświetlania ich w ramach Serwisu w taki sposób, by każdy, w dowolnie wybranym czasie, mógł mieć do nich dostęp, za pośrednictwem sieci Internet lub innej sieci służącej do przesyłu danych odpłatnie lub nieodpłatnie, według swobodnego wyboru Operatora;
  b) dokonywanie modyfikacji Własnych Treści w takim zakresie, by umożliwić ich prawidłowe wyświetlanie w ramach Serwisu, a także w celu dokonania korekty oczywistych błędów lub omyłek pisarskich, stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych.
  c) Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za Własne Treści umieszczane przez niego w Serwisie.
  d) Każdy podmiot, według którego oceny Własne Treści umieszczone w Serwisie są bezprawne, w tym w szczególności naruszają jego prawa, może zawiadomić o tym fakcie Operatora, w sposób określony w §3 ust. 5.
   
 3. W przypadku otrzymania przez Operatora informacji o bezprawności treści zamieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności ocen lub opinii dotyczących usług świadczonych przez Stolarza, Operator dokona weryfikacji wiarygodności takiej informacji. W tym celu i w trybie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1422) na adres email lub telefoniczny wskazany przez Klienta, który zamieścił w Serwisie sporne treści, Operator prześle zawiadomienie o zamiarze uniemożliwienia dostępu do treści w związku z otrzymaniem informacji o ich bezprawności wraz z wezwaniem do wykazania, że Klient, który umieścił sporne treści w Serwisie rzeczywiście korzystał z usług Stolarza, którego dotyczy zamieszczona w Serwisie treść lub do złożenia oświadczenia o zgodności zamieszczonych treści ze stanem faktycznym. W braku odpowiedzi na zawiadomienie lub w braku wykonania żądania Operatora objętego zawiadomieniem w całości lub w części, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia jego przesłania na ww. adres email, dostęp do spornych treści zostanie uniemożliwiony.

 

 

 

Rozdział III - Polityka Prywatności i inne dane gromadzone przez Operatora
 

§8. Dane Użytkowników – Polityka prywatności
 

 1. Operator jest administratorem danych osobowych podanych przez:
  - Stolarza w trakcje Rejestracji oraz w trakcie korzystania przez zarejestrowanego Stolarza z usług Operatora.
  - Klienta w tracie wystawiania opinii Stolarzowi.
   
 2. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Operatora wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu Rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usług dostępnych w ramach Serwisu, w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18. lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
   
 3. Dane osobowe których Operator jest administratorem obejmują:
  - Klient – Imię, Nazwisko, adres email, nr telefonu
  - Stolarz – Imię, Nazwisko, adres, email, nr telefonu
   
 4. Dane osobowe Użytkownika nie będą w żaden sposób dostępne dla innych Użytkowników Serwisu, poza danymi, które Użytkownicy dobrowolnie zdecydują się udostępnić.
   
 5. Za wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, Operator nie jest administratorem danych osobowych Użytkowników umieszczonych przez nich w ramach Serwisu, w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych w ramach Serwisu przez Operatora, w tym w szczególności danych umieszczanych w Serwisie w ramach umieszczania w nim Własnych Treści oraz uzupełnienia Profilu, gdyż nie decyduje o celach i środkach ich przetwarzania - przetwarza je, jako powierzone mu do przetwarzania.
   
 6. W przypadku przekazania Operatorowi przez Użytkownika danych osobowych, będą one przez niego przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Operatora, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Rejestracji Użytkownika oraz umożliwienia prawidłowego logowania do Serwisu.
   
 7. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
   
 8. Operator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów zarówno danych, których jest administratorem, jaki i danych powierzonych do przetwarzania.
   

§9. Gromadzenie przez Operatora danych innych niż osobowe
 

 1. Operator gromadzi informacje o adresach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem http://superstolarz.pl. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania Serwisu. W oparciu o te dane budowane są np. statystyki odwiedzin.
   
 2. Informacje o numerach IP wykorzystywane są także w celach technicznych.
   
 3. Niektóre obszary Serwisu wykorzystują cookies - pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.
   
 4. Informacje o numerach IP mogą być przekazane wyłącznie organom państwa na ich wniosek, jeżeli obowiązek przekazania takich informacji wynikał będzie z przepisów prawa.
   
 5. Operator zastrzega, że firma Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w Serwisie. Pliki cookie DART umożliwiają Google wyświetlanie Użytkownikowi konkretnych reklam na podstawie jego wizyt w Serwisie oraz innych witrynach internetowych. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie DART. W tym celu musi odwiedzić stronę, na której znajduje się Polityka prywatności reklam Google i sieci partnerskiej.

 

 

 

Rozdział IV - Rozwiązanie umowy
 

§10. Rozwiązanie umowy i usunięcie Profilu

 

 1. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem może zostać przez Użytkownika rozwiązana w każdej chwili, poprzez złożenie żądania usunięcia Profilu, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
   
 2. W przypadku rozwiązania umowy przez Stolarza (przedsiębiorcę), uiszczona miesięczne albo roczna opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi.
   
 3. Ponadto, rozwiązanie umowy nie zobowiązuje Operatora do usunięcia Wizytówki stolarza, która zawiera wybrane dane rejestrowe lub ewidencyjne takiego przedsiębiorcy, które są dostępne publicznie w rejestrach urzędowych, w szczególności KRS oraz CEiDG.
   
 4. W przypadku rozwiązania umowy, Użytkownik traci możliwość dostępu do usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu, za wyjątkiem usług, o których mowa w §7.
   
 5. W związku z tym, że umowa zawierana pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem będącym konsumentem obejmuje swym przedmiotem dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jak również mając na uwadze, że spełnianie świadczenia przez Operatora lub wykonanie usługi następuje przed upływem terminu do odstąpienia przez wyżej wspomnianego Użytkownika od przedmiotowej umowy i po poinformowaniu go o tym (por. § 4 ust. 3 Regulaminu), Użytkownik taki nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.

 

 

 

Rozdział V - REKLAMACJE
 

§11. Reklamacje

 

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
   
 2. Reklamacje należy składać za pomocą formularza kontaktowego, o którym mowa w §2 ust. 3 lub listownie na adres Operatora wskazany w § 1 pkt 1.
   
 3. Operator rozpatrzy i udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Składając reklamację za pośrednictwem formularza kontaktowego, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora w formie wiadomości email.
   
 4. W przypadku reklamacji pisemnych, odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w pisemnej reklamacji.
   
 5. Jeżeli Operator nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Klienta, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu, Klient może według swojego wyboru w szczególności:
  a) zwrócić się z wnioskiem do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie bezpłatnego postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  b) zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej,
  c) zwrócić się po bezpłatną poradę do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, który w imieniu Klienta może wystąpić do Operatora w celu ugodowego zakończenia sporu lub na rzecz Klienta wytoczyć powództwo przeciwko Operatorow
   
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z określonych w ppkt a) - c) powyżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów

 

§12. Zmiany Regulaminu

 1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2-4 niniejszego paragrafu.
   
 2. Wobec Użytkowników będących Stolarzami zmiany treści postanowień Regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 7 (siedem) dni od dnia udostępnienia w Serwisie (w zakładce regulamin), zmienionej wersji Regulaminu.
   
 3. Wobec Użytkowników nie będących Stolarzami zmiany treści postanowień Regulaminu stają się skuteczne od dnia akceptacji przez takich Użytkowników przedmiotowych zmian Regulaminu, w toku: dodawania przez ww. Użytkownika opinii o danym stolarzu.
   
 4. Niezależnie od informacji o zmianach treści postanowień Regulaminu, dostępnej w Serwisie, w zakładce regulamin, Operator informuje o zmianach Regulaminu na portalu Facebook, na fanpage’u superstolarzpl oraz za pośrednictwem wiadomości email wysyłanych do Użytkowników, w tym Stolarzy, którzy udostępnili Operatorowi swoje adresy email w celu kontaktowania się z nimi.

 

 

 

Rozdział VI - Postanowienia końcowe

 

§13. Dostępność treści Regulaminu

 1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.dobrymechanik.pl/regulamin, a także w siedzibie Operatora.
   
 2. Każdy użytkownik sieci Internet może w każdej chwili pobrać Regulamin w wersji elektronicznej i zapisać go na własnym nośniku danych.
   
 3. Kierowca może uzyskać wszelkie informacje w związku z usługami świadczonymi na jego rzecz przez Operatora pod numerem telefonu +48 731 322 573 oraz drogą mailową, pisząc na adres kontakt@superstolarz.pl

§14. Prawo i właściwość sądu

 1. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny oraz Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
   
 2. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem a Użytkownikami będą rozwiązywane ugodowo, a w razie niedojścia do porozumienia, spór rozstrzygnie właściwy rzeczowo sąd powszechny.
   
 3. Postanowienie ustępu poprzedzającego nie wiąże konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności Klientów.

Aby nasz portal mógł działać prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych   (więcej)

 

Jeżeli nie wyrażasz zgody, proszę opuść tę stronę.

 

RODO

Regulamin
Polityka Cookies